Algemene voorwaarden van H.K.V. OCHTEN B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland op 12-05-2017 onder dossiernummer 11065596

DEEL I

Art. 1     Definities

In deze algemene voorwaarden van H.K.V. OCHTEN B.V. (hierna de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Diensten:              alle werkzaamheden en te verlenen diensten, al dan niet verbandhoudende met de Producten, die onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Garantieperiode:  een periode van twaalf maanden gerekend vanaf de dag van levering van (onderdelen van) de Prestatie;

HKV:                     de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.K.V. OCHTEN B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende te (4050 EB) Ochten, aan de Mercuriusweg 44;

de Klant:               iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HKV een overeenkomst aangaat;

Order:                   de opdracht van de Klant aan HKV tot het leveren van een Product of Dienst;

Overeenkomst:     iedere overeenkomst die tussen HKV en de Klant tot stand komt betreffende de levering door HKV van Producten of Diensten aan de Klant, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;

Prestatie:              de door HKV te leveren Producten en Diensten;

Producten:            alle zaken en gebruiksrechten op die zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

 

Art. 2     Aanbiedingen

 1. 1. Iedere aanbieding en prijsopgave van HKV is vrijblijvend.
 2. 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat HKV een Order schriftelijk aanvaardt of uitvoering geeft aan een Order.
 3. 3. Als de Klant aan HKV gegevens, tekeningen, bedrijfslogo´s etc verstrekt, mag HKV uitgaan van de juistheid daarvan en hierop haar aanbieding baseren.
 4. 4. Als de Klant een klant-specifieke aanbieding van HKV betreffende reclame en belettering, signalisatie en pictogrammen dan wel bedrukken van kleding niet aanvaardt, is HKV gerechtigd alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen doen bij de Klant in rekening te brengen.

 

Art. 3     Wijziging en aanvullingen

 1. 1. Wijziging van of aanvulling op enige bepaling in een Overeenkomst (de Algemene Voorwaarden hieronder begrepen) geldt slechts als deze schriftelijk door HKV zijn bevestigd.
 2. 2. Van meer- danwel minderwerk is sprake voor zover HKV Producten dient te leveren of Diensten dient uit te voeren die afwijken van de Order. HKV zal deze afwijkingen ten aanzien van de Prestatie doorberekenen als zijnde meerwerk. Bij minderwerk zal de prijs voor de Prestatie naar rato worden verlaagd.

 

Art. 4     Publicaties, tekeningen, ontwerpen etc.

1. Alle gegevens in catalogi, prijslijsten, publicaties en reclamemateriaal van HKV kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. HKV staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van die stukken en gegevens. Aan deze informatie kan de Klant geen aanspraken ontlenen.

2. Alle vóór of bij de aanbieding door HKV verstrekte prijsopgaven, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, specificaties, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid. Op deze stukken en gegevens behoudt HKV, voor zover van toepassing, de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom.

3. Deze stukken en gegevens blijven, ook na het plaatsen van een Order, eigendom van HKV.

 

Art. 5     Prijs

 1. 1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in Euro´s vermeld en exclusief BTW.
 2. 2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is HKV gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de Klant, voor zover de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
 3. 3. De Klant is gehouden de prijsstijging zoals hiervoor bedoeld te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Art. 6     Betaling

 1. 1. De Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. 2. HKV behoudt zich het recht voor deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  1. 3. Na overschrijding van een betalingstermijn is de Klant, direct de rente en de buitengerechtelijke kosten aan HKV verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
  2. 4. Het recht van de Klant om zijn vorderingen op HKV te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van HKV.
   1. 5. Indien de Klant met enige betaling jegens HKV in gebreke is, heeft HKV het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied. In afwijking van het voorgaande kunnen Partijen over eenkomen dat de levering en/of uitvoering van een specifieke Prestatie kan worden verricht tegen contante betaling c.q. onder rembours.
   2. 6. Door de Klant gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, vervolgens op reeds verschuldigde rente en vervolgens op opeisbare facturen naar ouderdom, ongeacht andersluidende bedingen van de Klant.
   3. 7. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een Overeenkomst naar het oordeel van HKV goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de Klant, dan heeft HKV het recht niet (verder) te leveren of (verder) uit te voeren, totdat op haar verlangen en tot haar genoegen door de Klant zekerheid is gesteld voor al hetgeen de Klant aan HKV verschuldigd is of zal worden.
   4. 8. In alle gevallen waarin HKV een ingebrekestelling of aanmaning aan de Klant uitbrengt of doet uitbrengen of in geval van procedures tegen de Klant direct of indirect verband houdende met de nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen HKV en de Klant, is de Klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan HKV te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag van minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met verschuldigde rente maar niet minder dan € 50,-.

   

  Art. 7  Levertijd

 3. 1. Opgegeven levertijden zijn uitsluitend indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient HKV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens in verzuim te geraken.
 4. 2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van HKV en aan de noodzakelijke voorwaar- den voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
 5. 3. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De Klant is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren.
 6. 4. Een door HKV opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor HKV geldende omstandigheden. Als deze wijzigen kan HKV de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
 7. 5. Als sprake is van opschorting van verplichtingen door HKV wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.

  1. 6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

   

  Art. 8     Afname, plaats van levering, risico overgang

 8. 1. Indien de Klant de Producten afneemt op het adres van HKV, gaat het risico op dat moment over op de Klant.
 9. 2. Indien HKV het transport verzorgt, geldt het volgende:
 10. a)  het risico van de Producten gaat over op het moment van afleveren van het Product op het door de Klant opgegeven afleveradres;

  b)  het door de Klant opgegeven afleveradres dient aan een verharde of een goed begaanbare weg gevestigd te zijn;

  c)  de Klant zal de Producten afnemen op het moment van aflevering;

  d) HKV heeft het recht om de kosten van transport aan de Klant in rekening te brengen conform haar prijslijst.

  1. 3. Indien HKV, op verzoek van de Klant, instemt met een aanpassing van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode dan zal HKV de Producten voor rekening en risico van de Klant opslaan gedurende de duur van deze verlenging. Verlenging van de levertijd leidt niet tot opschorting van de betaling van de door HKV gefactureerde bedragen.
  2. 4. Indien de Klant de Producten na de overeengekomen periode van verlenging zoals bedoeld in artikel 8.3 of in elk ander geval niet of niet tijdig afneemt, is HKVgerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant in opslag te houden of – indien van toepassing – deze te verkopen aan een derde partij. De Klant blijft de overeengekomen prijs, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schade vergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

   

  Art. 9     Reclames

 11. 1. De Klant zal de Producten onmiddellijk bij de aflevering (laten) controleren om vast te stellen of deze Producten op het oog  voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen. De Klant dient klachten uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan HKV te melden.
 12. 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dient de Klant onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de Garantieperiode schriftelijk aan HKV te melden.
 13. 3. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 14. 4. De Klant zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door HKV in de gelegen- heid te stellen onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik, op straffe van verval van enig recht.
 15. 5. Klachten ter zake een factuur dient de Klant uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan HKV te melden.

  6. Aan het in behandeling nemen van een klacht door HKV kan de Klant geen rechten ontlenen.

 16. 7. De Klant zal de geleverde Producten in zijn geheel (dus niet in delen) retourneren aan HKV en zal op zodanige wijze hiervoor zorg dragen dat het transport geen schade toebrengt aan de Producten. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor rekening van HKV.
 17. 8. Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product is de daaruit voor HKV voortvloeiende aanspra- kelijkheid beperkt tot de in de artikelen 13, 20 dan wel artikel 26 van deze Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen.

 

Art. 10 Aansprakelijkheid van HKV

1. Iedere aansprakelijkheid van HKV is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van HKV komt.
2. Indien om welke reden dan ook krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van HKV geen uitbetaling mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van HKV beperkt tot maximaal het factuurbedrag betreffende de Prestatie waardoor de schade werd veroorzaakt.
3. HKV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zogenaamde indirecte schade die de Klant of een derde mocht lijden als gevolg van de uitvoering c.q. het niet uitvoeren van de Overeenkomst c.q. het gebruik van de Prestatie. Onder indirecte schade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade, gevolgschade, vertragings schade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen, schade ontstaan door schending van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van intellectuele eigendom.

4. Het bepaalde in de voorgaande leden laat de wettelijke productenaansprakelijkheid onverlet.5. HKV komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 10.1, 10.2 en 10.3 of de vrijwarings- verplichting zoals genoemd in artikel 10.6 van deze Algemene Voorwaarden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HKV of de tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

5. De Klant vrijwaart HKV tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant c.q.(het gebruik van)de Prestatie en de Klant zal HKV alle schade, waaronder begrepen (juridische) advieskosten, vergoeden die HKV lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

Art. 11 Niet toerekenbare tekortkoming

1. In geval HKV door overmacht (een “niet toerekenbare tekortkoming”) verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft HKV het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant te zijn gehouden. In deze gevallen is HKV verplicht de Klant zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

2. Onder overmacht wordt aan de zijde van HKV mede verstaan tekortkomingen van door HKV ingeschakelde derden c.q. leveranciers, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatie- voorzieningen.

3. Indien de periode van overmacht aan de zijde van HKV langer duurt dan twee maanden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen.

 

Art. 12 Annulering

1. De Klant kan een (deel van een) Overeenkomst schriftelijk annuleren tot vijf dagen voor het moment van afname/aflevering en

uitsluitend onder vermelding van klemmende redenen.

  1. 2. Indien de Klant een (deel van een) Overeenkomst annuleert, is de Klant een vergoeding verschuldigd aan HKV gelijk aan 25% van het bedrag van (het deel van) de Overeenkomst, vermeerderd met de redelijkerwijs door HKV gemaakte kosten (voorbereiding, opslag, provisie, transportkosten enz.), onverminderd het recht van HKV om aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Klant.
  2. 3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Klant een Overeenkomst betreffende Prestaties die ten behoeve van de Klant zijn besteld c.q. vervaardigd (en dus buiten het vaste assortiment vallen) niet annuleren.

 

DEEL II – KOOP /VERKOOP

Dit deel van de Algemene Voorwaarden bevat specifieke bepalingen voor Overeenkomst ter zake koop/verkoop. Voor zover daarmee strijdig, heeft het gestelde in dit deel voorrang boven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Art. 13 Verplichtingen HKV

1. HKV staat er jegens de Klant voor in dat de Producten bij aflevering beantwoorden aan de Overeenkomst, met dien verstande dat minimale afwijkingen van de Producten hebben te gelden als beantwoorden aan de Overeenkomst.

 • 2. Op voorwaarde dat binnen de Garantieperiode correct en terecht is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan de Overeenkomst, of materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft HKV de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten of onderdelen, hetzij de betreffende Producten of onderdelen daarvan deugdelijk te repareren, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten of onderdelen de koop prijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Klant een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is HKV van haar verplichtingen volledig gekweten.
 • Geen recht op voormelde garantieverplichtingen bestaat, indien:

a)  de Garantieperiode is verstreken; of

b)  wijzigingen in of reparaties aan de Producten zijn verricht door de Klant (daaronder begrepen het verwijderen of wijzigen van de model- of serienummers); of

c)  de Producten door of namens de Klant zijn be- of verwerkt ofwel aan derden zijn doorgeleverd; of

d)  de Producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn; of

e)  de Producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden (daaronder begrepen het niet houden aan de voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsinstructies); of

f)  de Klant jegens HKV in verzuim is.

 

Art. 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. 1.Na levering blijft HKV eigenaar van de geleverde Producten zolang de Klant:

a)  tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichting uit enige met HKV gesloten Overeenkomst;

b)  de Klant niet voldaan heeft aan het betalen van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van zodanige Over- eenkomsten;

c)  de Klant vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 1. 2. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of anderszins bezwaren.
 2. 3. Nadat HKV haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde Producten terug halen. Opdrachtgever staat HKV toe de plaats te betreden waar deze Producten zich bevinden.
 3. 4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de Klant.
  1. 5. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De Klant is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van HKV aan haar ter inzage te verstrekken.
  2. 6. Als HKV geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, omdat de Producten zijn nagetrokken, is de Klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan HKV te verpanden.
  3. 7. Indien één van de verplichtingen als opgenomen in de voorgaande leden van dit artikel niet, niet juist of niet tijdig wordt nagekomen – ook in het geval het een niet toerekenbare tekortkoming betreft – zal, zonder dat daarvoor een aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, de Klant ten gunste van HKV, een direct opeisbare boete verbeuren van € 5.000 voor elke overtreding en van € 500,- voor elke dag dat die overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, een en ander onverminderd het recht van HKV om van de Klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de daarenboven geleden en nog te lijden schade te vorderen.

   

  DEEL III – HUUR / VERHUUR

  Dit deel van de Algemene Voorwaarden bevat specifieke bepalingen voor Overeenkomst ter zake huur / verhuur. Voor zover daarmee strijdig, heeft het gestelde in dit deel voorrang boven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In dit deel wordt met het “Gehuurde” bedoeld: alle Producten die onderwerp zijn van een Overeenkomst tot huur /verhuur.

   

  Art. 15 Aanvang en duur

  1. De huur vangt aan op de dag van aflevering van het Gehuurde.

  2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

   

  Art. 16 Huurperiode, huurprijs en huurprijsaanpassing

 4. 1. De dag van aflevering van het Gehuurde en de dag van retournering worden gerekend tot de huurperiode.
 5. 2. De Klant is over de huurperiode de huurprijs verschuldigd, conform de prijslijst.
 6. 3. De Huurprijs wordt berekend aan de hand van de huurperiode (één of meerdere dagen, één of meerdere weken of langer dan vier weken) en de voor die periode geldende huurprijs.
 7. 4. HKV heeft de keuze om de verschuldigde huurprijs na afloop van de huurperiode dan wel maandelijks in rekening te brengen aan de Klant.
 8. 5. Vanaf het moment dat de huurperiode zes maanden heeft geduurd, is HKV gerechtigd de huurprijs aan te passen. De nieuwe huurprijs wordt van kracht vier weken nadat de huurprijsaanpassing schriftelijk door HKV is aangekondigd; indien de Klant niet akkoord gaat met de huurprijsaanpassing neemt de huurovereenkomst een einde per de datum van de voorgestelde huur prijsaanpassing.
 9.  

  Art. 17 Reclames

  In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 van de Algemene Voorwaarden geldt dat de Klant het recht heeft om het Gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de aflevering te (laten) controleren. Indien de Klant dit achterwege laat of het Gehuurde zonder op- of aanmerkingen afneemt, wordt het Gehuurde geacht in overeenstemming met de Overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn afgeleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

   

  Art. 18 Gebruik, onderhoud en kosten

 10. 1. De Klant zal als een goed huurder voor het Gehuurde zorg dragen, het Gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en de bestemming. De Klant is verplicht het Gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden.
 11. 2. De Klant is verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen, lasten en heffingen in het kader van het gebruik, inclusief passende verzekering, van het Gehuurde. Eveneens is de Klant verantwoordelijk voor de door hem gewenste aansluiting op nutsfaciliteiten, zoals elektriciteit, waterleiding, gas, riolering, en communicatiemiddelen. Alle kosten ter zake zijn voor rekening van de Klant.
 12. 3. Alle schade en kosten voortvloeiend uit gebruik of onderhoud, beschadiging en herstel van het Gehuurde tijdens de huurperiode, door welke oorzaak of veroorzaker ook, komen voor rekening van de Klant. Geringe reparaties tijdens de huurperiode komen eveneens voor rekening van de Klant.
 13. 4. Het is de Klant verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HKV het Gehuurde (a) aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen vergoeding, (b) op enige wijze afstand van het gebruik van het Gehuurde te doen dan wel (c) het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren.
 14. 5. HKV is gerechtigd het Gehuurde te voorzien van uiterlijke kentekenen, zodat duidelijk is wie de eigendom heeft. De Klant verplicht zich dergelijke herkenningstekenen in goed zichtbare staat te houden en mag deze tekens nimmer verwijderen.
 15. 6. Indien beslag wordt gelegd op het Gehuurde, dan wel surseance van betaling, het faillissement of onder curatele stelling van de Klant wordt aangevraagd, dient de Klant HKV daarvan zonder uitstel op de hoogte te brengen.
 16. 7. HKV heeft gedurende de gehele huurperiode steeds het recht om het Gehuurde te (doen) controleren, na voorgaande kennisgeving aan de Klant.
 17. 8. Indien het Gehuurde tijdens de huurperiode door diefstal of op andere wijze verloren gaat, zal de Klant HKV hiervan onverwijld op de schriftelijk op de hoogte stellen en de nieuwwaarde van het Product aan HKV vergoeden, een en ander onver- minderd de betalingsverplichting van reeds verschenen huurtermijnen en aanvullende schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.
 18. 9. Bij diefstal zal de Klant aangifte daarvan doen bij het bevoegde gezag.
  1.  

   Art. 19 Einde van de huur en retourlevering

  2. 1. De huurperiode eindigt op het moment dat de Klant het Gehuurde retourneert aan HKV (a) op het adres van HKV of (b) door aflevering van het Gehuurde op het afleveradres voor transport, als transport tussen partijen is overeengekomen. Het risico voor het Product gaat over op HKV bij ontvangst van het Gehuurde.
  3. 2. De Overeenkomst neemt in ieder geval een einde op één van de volgende momenten:
  4. a)  de huurperiode eindigt;

   b)  de Overeenkomst door HKV is opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn (derhalve niet langer dan één maand). Door opzegging door HKV ontstaat voor de Klant te verplichting tot het retourneren van het Gehuurde op de dag waartegen de Overeenkomst is opgezegd;

   c)  het Gehuurde teniet is gegaan.

   1. 3. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Klant, is HKV in ieder geval bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, tenzij de Klant of diens curator of bewindvoerder zich tegenover HKV op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart de Overeenkomst gestand te doen. In dat laatste geval is HKV gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door de Klant voldoende zeker is gesteld.
   2. 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn alle vorderingen van HKV op de Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is HKV gerechtigd de betreffende Producten terug te ontvangen c.q. terug te nemen en is de Klant verplicht hieraan haar medewerking te verlenen. HKV zal in dit geval niet ver plicht zijn de huurprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.
   3. 5. De Klant dient het Gehuurde te allen tijde in de oorspronkelijke staat en schoon aan HKV te retourneren. Eventueel aangebrachte voorzieningen of materiale dienen van het Gehuurde te zijn verwijderd. Is de Klant in gebreke met retournering in de oorspronkelijke staat, dan zal HKV gerechtigd zijn de kosten van herstel c.q. schoonmaak aan de Klant in rekening te brengen.
   4. 6. Bij retournering zal HKV op eerste verzoek van de Klant voor voorlopige ontvangst van het Gehuurde tekenen. HKV zal het Gehuurde binnen 24 uur op volledigheid, beschadiging of gebreken controleren. Geconstateerde gebreken, onvolledigheden of beschadiging die niet geregistreerd zijn op de Overeenkomst worden geacht door de Klant te zijn veroorzaakt. HKV zal de Klant hiervan schriftelijk opgave doen. Kosten van herstel of vervanging zullen door de Klant op eerste verzoek van HKV op factuur worden voldaan.

    

   Art. 20 Aanvullende bepalingen aansprakelijkheid

  5. 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.2 van de Algemene Voorwaarden geldt dat de aansprakelijkheid van HKV ter zake huur/verhuur is beperkt tot maximaal het factuurbedrag indien de betreffende gehele huurperiode korter was dan vier weken dan wel een bedrag gelijk aan de huurprijs voor een huurperiode van vier weken.
  6. 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 geldt dat HKV niet aansprakelijk is voor schade tengevolge van een gebrek en huur der kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
  7. 3. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing indien:
  8. a)  indien een gebrek een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van HKV;

   b) indien HKV een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende en met de Klant daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;

   c)  indien HKV een gebrek bij het aangaan van de Overeenkomst behoorde te kennen en de Klant dit gebrek niet uit hoofde van zijn verplichting tot onder zoek conform artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte had kunnen zijn.

    

   DEEL IV - KALIBRATIE

   Dit deel van de Algemene Voorwaarden bevat specifieke bepalingen voor Overeenkomsten ter zake reparatie en/of kalibratie van meetinstrumenten. Voor zover daarmee strijdig, heeft het gestelde in dit deel voorrang boven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In dit deel wordt met het “Instrument” bedoeld: alle Producten die onderwerp zijn van een Overeenkomst tot kalibratie.

    

   Art. 21 Verplichtingen HKV

   HKV draagt er zorg voor dat de Optical Collimator Set (meetbaan) en de waterpas-instrumenten periodiek worden gecertificeerd door een externe partij.

    

   Art. 22 Klachtomschrijving

   De Klant zal de Instrumenten aanbieden aan HKV onder vermelding van de klachten betreffende het Instrument.

    

   Art. 23 Tarieven en transport

   1. 1. De door HKV vermelde prijzen zijn standaardprijzen. Indien en voor zover het Instrument, de klachtomschrijving of andere omstandigheden naar inzicht van HKV hiertoe aanleiding geven, zal HKV de Klant een specifieke prijsopgave voor de te verlenen Dienst toesturen aan de Klant. Dit geldt in ieder geval indien het onderhoudsbedrag meer dan € 250,- exclusief BTW zal bedragen en bij het herstellen van schade en grote afwijkingen. Na een prijsopgave kan de Klant binnen tien dagen aan HKV berichten akkoord te gaan met de Dienst. Bij gebreke van ontvangst van enig bericht c.q. een afwijzende reactie op de prijsopgave, behoudt HKV zich het recht voor om het instrument na vier weken ongerepareerd te retourneren. De Klant is alsdan een bedrag van € 40,- onderzoeks- en transportkosten verschuldigd, tenzij de Klant aangeeft afstand te doen van het te repareren instrument.

   2. Alle tarieven zijn exclusief transportkosten. Indien HKV het transport verzorgt, brengt HKV hiervoor transportkosten in rekening.

    

   Art. 24 Kalibratierapport (certificaat) en standaardwaarden

    1. 1. HKV zal met het Instrument, het verlenen van de Dienst, een kalibratierapport (certificaat) aan de Klant ter beschikking stellen. Voor zover van toepassing wordt voor wat betreft nieuwe Instrumenten eveneens een kwaliteitscertificaat afgegeven, waaruit blijkt dat het Instrument is getest en voldoet aan de fabrieksspecificaties.
    2. 2. HKV vermeldt de standaardwaarden van een Instrument op het door HKV af te geven certificaat indien de benodigde informatie (infobladen en gebruiksaanwijzing) hiervoor bij HKV bekend is.

    

   Art. 25 Vervangend instrument

   HKV is niet gehouden om een vervangend Instrument ter beschikking te stellen aan de Klant tijdens het verlenen van de Dienst. Op verzoek van de Klant kunnen partijen een Overeenkomst van huur / verhuur sluiten voor een vervangend Instrument.

    

   Art. 26 Garantieverplichtingen

     1. 1. De Klant is gehouden het instrument vóór in gebruik name te controleren.
     2. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden geldt voor een uitgevoerde reparatie een garatie- periode van drie maanden. Voor ter zake gebruikte onderdelen geldt de Garantieperiode van één jaar. Batterijen vormen geen onderdeel van de garantieverplichtingen van HKV. Op voorwaarde dat binnen de Garantieperiode correct en terecht is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Diensten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, zal HKV de betref- fende Dienst opnieuw verrichten hetzij de gebruikte ondeugdelijke onderdelen vervangen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is HKV van haar verplichtingen volledig gekweten.
     3. 3. Geen recht op voormelde garantieverplichtingen bestaat, indien:

   a)  de in dit artikel genoemde garantieperiode is verstreken; of

   b)  de Klant gebruik heeft gemaakt van ondeugdelijke verpakking bij transport of opslag;

   c)  wijzigingen of reparaties aan de Instrumenten zijn verricht door of namens de Klant;

   d)  de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage van het Instrument;

   e)  de Instrumenten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn; of

   f)  de Instrumenten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden (daaronder begrepen het niet houden aan de voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsinstructies); of

   g)  de Klant jegens HKV in verzuim is.

     1. 4. HKV staat niet in de voor de gevolgen van het gebruik van een niet nauwkeurig Instrument.

    

   DEEL V - SLOTBEPALINGEN

    

   Art. 27 Rechtskeuze en bevoegde rechter

     1. 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
     2. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

   3. Alle geschillen tussen partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Arnhem

    

  Top